پیمانکاری و پیمان مدیریت واجرای کل کارهای ساختمانی


 


 

مدیریت واجرا

بستن قرار داد پیمانکاری وپیمان مدیریت

پیمانکاری

کارهای اجرایی ساختمان

پیمانکا ری  و پیمان مدیریت ومدیریت کارهای اجرایی ساختمان

پیمان کاری وپیمان مدیریت اترک سازه از وظایف و مسئولیتهای خود دانسته تا مشخصات مندرج در پروانه ساختمان –نقشه های اجرایی و مشخصات فنی ساختمان قبل از شروع عملیات اجرایی مطالعه و بررسی کند –واعلام اشکالات و مغایرتهای احتمالی بین پروانه ساختمان و نقشه ها یا نقشه ها با یکدیگر یا بین نقشه ها و مشخصات فنی ویا وجود نقص درانها به طراح یا طراحان ان اعلام کند در صورتی که این موارد منجر به تغییراتی در طراحی ساختمان گردد.